مناقصات

ردیف موضوع تاریخ انتشار مهلت ارسال دانلود
1 آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب 1400/03/08 1400/03/20
2 آگهی مزایده جهت تاسیس بوفه فروش مواد غذایی 1400/06/23 1400/06/31