اخبار

معارفه اعضای هیات مدیره شرکت

احتراما در تاریخ 1400/03/27 طی مراسمی با حضور مدیریت محترم عامل شرکت و نایب رییس هیات مدیره جناب آقای دکتر سررشته، آقای مهندس حسینی و آقای مهندس مومن بیگ، آقای مهندس سید محمد سید نوحی به عنوان رییس هیات مدیره و آقای دکتر وصفی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهندس پاکدامن به عنوان دبیر هیات مدیره منصوب گردیدند.