اخبار

پروژه های تعریف شده در سال 1400 در راستای خودکفایی، کاهش هزینه و افزایش راندمان

امور تعمیرات و نگهداری شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز

 

1) پروژه ساخت پیچ هادی صفحه تراش دروازه ای به طول 350 سانتی متر

مقدار صرفه جویی اقتصادی 800 میلیون ريال (اقدام شد)

2) پروژه تعویض کلکتور، الکتروموتور اصلی صفحه تراش دروازه ای در حداقل زمان ممکن

مقدار صرفه جویی اقتصادی 200 میلیون ريال (اقدام شد)

3) پروژه سرویس و اورهال کمپروسور اسکرو، ساخت کمپروسور سازی تبریز

مقدار صرفه جویی اقتصادی 300 میلیون ريال (اقدام شد)

4) پروژه آماده سازی و تکمیل تجهیزات پورینگ استوپردار و تغییر روش از خاکستری به داکتیل ریزی در خطوط دیزاماتیک و افزایش بهره وری تولید در دیزاماتیک (در دست اقدام)

5) پروژه خط شمش ریزی (در دست بررسی)

6) پروژه افزایش راندمان تولید و تبدیل کوره های ذوب از فرکانس شبکه به فرکانس متوسط (در مرحله تامین بودجه)

7) ساخت مبدل منو اتیل آمین؛ مولدهای تولید گاز (در دست اقدام)

صرفه جویی اقتصادی در صورت اجرایی شدن پروژه 5,000,000,000 ريال (اقدام شد)

8) پروژه تغییر سیستم ژنراتورهای تحریک صفحه تراش دروازه ای به درایو، با حداقل هزینه و حذف تبعات ناشی از آن ناحیه و حذف خرید و تعویض ذغال برای ژنراتورها در حدود 200 میلیون ریال در ماه فقط از بابت ذغال ها

 

تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

امور تعمیرات و نگهداری

و 

امور فنی و مهندسی