اخبار

شکست رکورد 10 ساله تحویل قطعه سالم به شرکت ماشین سازی تبریز در دو ماه اول سال

شکست رکورد تحویل قطعه سالم در 2 ماه اول سال به شرکت ماشین سازی تبریز در مقایسه با 10 سال اخیر با تناژ 353/938 تن که به همت همکاران تولید انجام گرفته است.

مدیر امور مهندسی صنایع

علیرضا سیف الهی